Trang phục Cung đình cổ trang

Gồm các trang phục cổ trang vua quan, Ngọc Hoàng, tướng lĩnh…