5,000

Cho thuê khăn rằn 5K.

Hoặc miễn phí khi khách thuê đồ bà ba.

Thuê đồ: 0909 71 79 77 - Đặt may: 0902 99 2220